Rokoko

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky hotela Garni Hotel Rokoko***

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky hotela Garni Hotel Rokoko*** (ďalej len hotel), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až VI. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom.
Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI
Klientovi sú rezervované izby k dispozícií od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu.
Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania.
Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY
Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:
Záloha a platba:
50% z celkovej ceny za ubytovanie 30 – 14 dní pred príchodom
Zostávajúca platba pri / po odchode účastníka
Podmienky pre stornovanie:
Storno viac ako 30 dní pred príchodom – bez poplatkov
30 – 15 dní pred príchodom: 25% z celkovej ceny
14 – 7 dní pred príchodom: 50% z celkovej ceny
6 – 0 dní pred príchodom: 100% z celkovej ceny
Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.

III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB
Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 5 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený maximálne o 10% (do 50 osôb) alebo 5% (nad 50 osôb).

IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov.


V. CENY A PLATBA
Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých dní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám.
faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia
pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky
prípadne hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby
platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácií platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a pod.) K realizácií platby kartou musí klient predom udeliť svoj písomný súhlas.

V Košiciach dňa 01.01.2015 Marián Fedor
riaditeľ hotela

 


REZERVÁCIA POBYTU
Exkluzívna ponuka Každý Váš obchodný úspech, jubileum alebo jednoducho dôvod pre oslavu, je pre nás inšpiráciou, ktorá obohatí Vaše chvíle radosti a prinesie Vám pôžitok na ktorý budete dlho spomínať i po odchode z nášho hotela.