Rokoko

Všeobecné podmienky

Ubytovací poriadok Hotela Rokoko***

 

1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Pri chorobe alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

3. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol vopred dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10:00 v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať za pobyt za nasledujúci deň 10€ za každú začatú hodinu.

4. Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu prevádzkovateľ hotela ponúknuť aj inú izbu  než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a hosť musí túto skutočnosť akceptovať.

5. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu  vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

6. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.).

7. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, odovzdať kľúče od izby na určené miesto (recepcia).

8. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

9. Psov a iné zvieratá môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich vyhovujúci zdravotný stav. Cena za prenocovanie je stanovená podľa platných cenníkov. Po hoteli sa nesmú psy pohybovať voľne, iba na vôdzke  v doprovode majiteľa .

10. V čase od 22:00 do 6:00 musí hosť dodržiavať nočný kľud.

11. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný to ohlásiť na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Minimálna sankcia za poškodenie je 200,00€ a viac, v závislosti od typu izby, výšky škody a doby nevyhnutnej na sprevádzkovanie izby.

12. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku alebo vedenia v čase od 8:00 do 22:00. Pracovník recepcie je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, cestovný pas, resp. iný platný doklad totožnosti.

13. Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Hosť, ktorý ubytovanie rezervoval a je ubytovaný na izbe, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami, ktoré ho na izbe navštívili.

14. V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu, je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.

15. V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.

16. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu. Účet je splatný po jeho predložení.

17. Cenník za ubytovanie je k nahliadnutiu na recepcii hotela.

18. Prevádzkovateľ hotela poskytuje ubytovaným hosťom služby v čase, rozsahu a cene, aké mal zverejnené v čase rezervácie ubytovania na webovej stránke hotela.

19. V prípade, ak hosť využil iné ako ubytovacie služby hotela (reštaurácia), doplatí sumu za tieto služby na mieste na tom určenom, obvykle na recepcii.

20. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci, ktoré si klient, resp. spolucestujúce osoby zanechali v autách na nestráženom parkovisku.

21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela, prosím vpisujte do dotazníka.

22. Všetky priestory v hoteli sú nefajčiarske. Za porušenie tohto predpisu hotel účtuje poplatok 100€.

23. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 

 

Platnosť: od 14.2.2020

 

REZERVÁCIA POBYTU
Exkluzívna ponuka Každý Váš obchodný úspech, jubileum alebo jednoducho dôvod pre oslavu, je pre nás inšpiráciou, ktorá obohatí Vaše chvíle radosti a prinesie Vám pôžitok na ktorý budete dlho spomínať i po odchode z nášho hotela.